ติดต่อ  Amway Facebook espringthailand Youtube eSpringThailand

10 เหตุผลที่คารเลือกเครื่องกรองน้ำ eSpring

10 เหตุผลที่ควรเลือกเครื่องกรองน้ำ eSpring (อีสปริง)

อีสปริง เครื่องกรองน้ำที่ดีที่สุด กรองสะอาดทุกขั้นตอน ปลอดภัย 100%

1 มีเทคโนโลยีการ
บำบัดน้ำที่ดีที่สุด

เครื่องกรองน้ำระบบแรกที่ผสาน
เทคโนโลยีการบำบัดน้ำที่ดีที่สุดไว้ด้วยกัน
ได้แก่ ไส้กรองคาร์บอน หลอดอุลตร้าไวโอเล็ท
และจอภาพอิเล็กทรอนิกส์

อีสปริง เครื่องกรองน้ำที่ดีที่สุด กรองสะอาดทุกขั้นตอน ปลอดภัย 100%

2กำจัดสิ่งปนเปื้อน
แบคทีเรียและไวรัส

เครื่องกรองน้ำ eSpring สามารถ
กำจัดสิ่งปนเปื้อนมากถึง160 ชนิด*
รวมทั้งทำลายแบคทีเรียและไวรัส
ที่อยู่ในน้ำได้มากกว่า 99.99%*
* รับรองผลการทำสอบจากห้องปฏิบัติการ
ทดสอบอิสระประเทศสหรัฐอเมริกา ตามมาตรฐาน
NSF/ANSI ที่ 42, 53, 55, 401, Protocol P477
และ U.S. EPA

อีสปริง เครื่องกรองน้ำที่ดีที่สุด กรองสะอาดทุกขั้นตอน ปลอดภัย 100%

3นำเทคโนโลยี
สมาร์ทชิพมาใช้

เทคโนโลยี "สมาร์ทชิพ" ของเครื่องกรองน้ำ
eSpring จะบันทึกอายุการทำงานของ
ไส้กรองคาร์บอนและหลอดอุลตร้าไวโอเล็ท
และจอแสดงภาพอิเล็กทรอนิกส์จะช่วย
เตือนอัตโนมัติเมื่อถึงกำหนดเปลี่ยนชุด
ไส้กรองคาร์บอนและหลอดอุลตร้าไวโอเล็ท

อีสปริง เครื่องกรองน้ำที่ดีที่สุด กรองสะอาดทุกขั้นตอน ปลอดภัย 100%

4ผ่านการรับรองจาก
NSF International

ประสิทธิภาพที่ผ่านการรับรองจาก
องค์กรส่งเสริมอนามัยแห่งชาติ
ระหว่างประเทศ (NSF International)
ซึ่งได้ทดสอบและรับรองเครื่อง
กรองน้ำ eSpring ว่าสามารถ
ลดสิ่งปนเปื้อนตามมาตรฐาน
NSI/ANSI ที่ 42, 53, 55, 401
และ Protocol P477

อีสปริง เครื่องกรองน้ำที่ดีที่สุด กรองสะอาดทุกขั้นตอน ปลอดภัย 100%

5ประหยัดค่าใช้จ่าย
มากกว่าน้ำดื่มอื่นๆ

เครื่องกรองน้ำ eSpring ช่วยให้การ
ซ่อมบำรุงน้อยลง เพราะสามารถ
กรองน้ำได้ถึง 5,000 ลิตร หรือ 1 ปี
(แล้วแต่กำหนดใดถึงก่อน)
สำหรับสมาชิกในบ้าน 6 คน

อีสปริง เครื่องกรองน้ำที่ดีที่สุด กรองสะอาดทุกขั้นตอน ปลอดภัย 100%

6ผ่านการวิจัยและ
พัฒนากว่า 20 ปี

เครื่องกรองน้ำ eSpring ผ่านการ
วิจัยและพัฒนากว่า 20 ปี โดยวิศวกร
และนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำจนได้
รับสิทธิบัตรทั่วโลก ทั้งที่ได้รับ
อนุญาตและกำลังจดเพิ่มเติม

อีสปริง เครื่องกรองน้ำที่ดีที่สุด กรองสะอาดทุกขั้นตอน ปลอดภัย 100%

7ติดตั้งง่ายกับ
ก๊อกน้ำในบ้าน

เครื่องกรองน้ำ eSpring
ติดตั้งง่ายกับก๊อกน้ำในบ้าน
ตอบรับความต้องการของทุกคนใน
ครอบครัว ทั้งใช้ดื่มและปรุงอาหาร

อีสปริง เครื่องกรองน้ำที่ดีที่สุด กรองสะอาดทุกขั้นตอน ปลอดภัย 100%

8ปรับปรุงรสชาติ
กลิ่น และความใส
ของน้ำให้ดียิ่งขึ้น

คุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดของเครื่อง
กรองน้ำ eSpring คือการปรับปรุง
รสชาติ กลิ่นและความใสะอาดของ
น้ำให้ดียิ่งขึ้น

อีสปริง เครื่องกรองน้ำที่ดีที่สุด กรองสะอาดทุกขั้นตอน ปลอดภัย 100%

9กรองน้ำได้มาก
ลดการซ่อมบำรุง

เครื่องกรองน้ำ eSpring ช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่ายกว่า เมื่อเทียบกับน้ำดื่ม
บรรจุขวดและเครื่องกรองน้ำอื่นๆ
อีกหลายระบบ

อีสปริง เครื่องกรองน้ำที่ดีที่สุด กรองสะอาดทุกขั้นตอน ปลอดภัย 100%

10รับประกันความ
พอใจและคุณภาพ

เครื่องกรองน้ำ eSpring
รับประกันความพอใจ 90 วัน และ
รับประกันคุณภาพถึง 3 ปี